Opdrachtbeschrijving Leerhuis (E)S

Opdrachtbeschrijving

De Leerhuis met extra expertise op het gebied van (echt)scheiding (verder: JP (E))S) is een expert op het gebied van (echt)scheiding en samen met de andere jeugdprofessionals en de ambassadeurs van organisaties vormt hij/zij het echtscheidingsloket in Zeeland. Hij/zij is laagdrempelig toegankelijk, onderhoudt de menukaart van het (zorg) aanbod en verbindt partijen waar nodig. De JP (E)S gaat in gesprek met ouders, is de schakel tussen de gemeentelijke toegang, beide ouders, aanbod, advocatuur en rechtbank. De JP (E)S geeft informatie en advies, wijst de weg en volgt het proces van hulp aan ouders en kinderen. De JP (E)S heeft een  coördinerende rol in het voorliggend veld. Hij/zij acteert in het vrijwillig kader. JP (E)S  is tevens de regionale contactpersoon voor zorgverwijzingen vanuit de rechtbank.

 

Wat doet de JP (E)S voor ouders en kinderen

 • Plaatst het belang van het kind op de voorgrond. Dit doet de JP (E)S op twee manieren: in de gespreksvoering met ouders en door te zorgen dat er iemand in sociaal/professioneel netwerk beschikbaar is voor het kind.
 • De JP (E)S kan, zodra ouders niet meer tot overeenstemming kunnen komen, een inschatting maken van de ernst van de (potentiële) strijd om hier vervolgens op te acteren. Hij is in staat om een inschatting op veiligheid te maken.
 • Is aanspreekpunt voor ouders. Informeert en adviseert ouders over scheidingprocedures (bijvoorbeeld tips en trucs voor ouderschapsplan en het betrekken van familieadvocaten) en nieuw ouderschap. Weet wat nodig is in elke fase van scheiding/verwerking en kan ouders adviseren op basis van de sociale kaart/menukaart (advies over wie te benaderen). Met als doel structuur te bieden voor ouders en preventieve ondersteuning inzichtelijk te maken. De JP (E)S betrekt hierbij nadrukkelijk het sociale en professionele netwerk.
 • JP (E)S adviseert ouders zo nodig ook voor hulp voor de betrokken kinderen. Als er oudere kinderen in het scheidingsproces zijn betrokken, kunnen zij ook informatie en advies aan de JP (E)S vragen.
 • Begeleidt ouders richting het overeenkomen van een functionerend ouderschapsplan.
 • De JP (E)S kan, in overleg met lokale toegang, een maatwerktraject voor ouders en kind adviseren. Maar ook een voorlichtingsavond voor ouders organiseren. Van alle ouders die een consult hebben gehad, monitort de JP (E)S het vervolg.
 • De JP (E)S stelt (regionale) informatie online beschikbaar voor ouders en jeugdigen.

 

Wat doet de JP (E)S voor de professionals

 • Heeft kennis van het (preventieve) aanbod. Zorgt voor onderhoud van de sociale kaart/menukaart.
 • Heeft een netwerk, onderhoudt contacten met ambassadeurs[1]. Doel: adviseren, deskundigheidsbevordering (kan professionals trainen / voorlichting geven) en eenduidigheid in aanpak stimuleren (wildgroei ondervangen).
 • Is onafhankelijk en aanspreekpunt voor relevante (zorg) organisaties, huisartsen, advocatuur, onderwijs enz. en vormt een centraal punt waar alle ‘lichte/dreigende’ signalen die kunnen wijzen op beschadiging van kinderen door de ontwikkeling van een complexe conflict-scheiding, terechtkomen. De jeugdprofessional (E)S handelt conform afwegingskader/meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor jeugd- en gezinsprofessionals.
 • Monitort proces bij hulpverleners. Waakt voor de valkuilen, handelingsverlegenheid en eenzijdige partijdigheid
 • Stimuleert samenwerking tussen de professionals, door het organiseren van overleg en afstemming. Doelen zijn kennis uitwisselen, nieuwste methodieken verspreiden, vroeginterventies verbeteren en zorgen dat ontstane knelpunten in proces worden gesignaleerd en opgepakt.
 • Kent de vraag, ziet wat er ontbreekt en adviseert m.b.t. een passend (preventief) aanbod aan gemeenten. Doet aanbevelingen voor beleid: geeft advies over noodzakelijke verbindingen die gelegd moeten worden tussen alle disciplines om integraal en procesmatig met elkaar te kunnen gaan werken.

 

Wat doet de JP (E)S voor de rechtbank

 • Vervult in samenwerking met de toegang een regierol in het proces voor of in afwachting van de rechtbank, door te bekijken wat ouders en kinderen nodig hebben aan hulp of ondersteuning. Uitgaande van de gedachte dat maatwerkinterventies in een vroeg stadium van het scheidingsproces strijd in een later stadium kunnen voorkomen.
 • De JP (E)S beheert de inbox van het echtscheidingsloket en is daarmee verantwoordelijk voor het doorzetten van beschikkingen van de rechtbank naar de gemeentelijke toegang.
 • De JP (E)S deelt op verzoek van ouder(s) en/of kinderen (12+) feitelijke informatie over het verloop van het (hulpverlenings)proces (voor- en/of na rechtszitting en beschikking) met de rechtbank, zodat deze informatie meegenomen kan worden in de afweging van rechtbank.

Invulling taken ontwikkelfase JP (E)S (eerste 3 jaar) 

Om de functie JP (E)S zo effectief mogelijk in te vullen, worden de taken verdeeld over twee hoofdtaken: 1. algemene taken/positionering en 2. Specifieke taken/gezinsgericht.

Algemene taken/ Positionering:

 • opbouwen en invulling geven aan de functie JP (E)S
 • opbouwen van een netwerk , verbindingen leggen met de experts /ambassadeurs vanuit de verschillende organisaties in de regio.
 • geven van voorlichtingen over het (echt)scheidingsloket en het aanbod
 • het gemeentelijk/regionale (zorg) en preventieaanbod in kaart brengen en onderhouden
 • geven van deskundigheidsbevordering
 • afstemming en intervisie met andere JP’s (E)S.
 • Verbindende schakel tussen de Rechtbank en de inzet van gewenste aanbod

Specifieke taken / Gezinsgericht:

 • Contacten onderhouden met ouders/gezinnen en (in)formeel netwerk
 • Indien gewenst, voorlichting organiseren voor ouders
 • Opstellen van een plan met ouders
 • monitoren van gezinssituatie
 • Signaleren en doorverwijzen wanneer nodig
 • Contacten onderhouden met en rapportage opstellen voor rechtbank en/of gezinsvoogd wanneer nodig

[1] Een ambassadeur het aanspreekpunt op het onderwerp scheiden per zorgaanbieder/organisatie.

elm-single-1
elm-single-2
elm-single-3
elm-single-5
elm-single-6
elm-single-7
elm-single-8
elm-single-9
Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken