Functieprofiel Leerhuis CVC

Doel functie

De Leerhuis met expertise complexe veiligheidscasuïstiek werkt altijd aan het inzetten en versterken van de eigen kracht van ouders en jeugd. Hij ondersteunt hen bij het vinden van oplossingen en het verkrijgen en behouden van regie. Hij bevordert het veilig opgroeien van de jeugdige.

Hij draagt bij aan het beperken van de instroom naar het niet vrij toegankelijke veld en bevordert de uitstroom van zwaardere zorg naar lichtere ondersteuning in het voorliggend veld. Daarnaast heeft de expert als doel de ontwikkelings- en veiligheidsdreiging op te heffen. Bij gezinnen waarbij er sprake is van een onveilige situatie voor de kinderen en waarbij het gezin dreigt af te haken, heeft de expert als doel deze gezinnen opnieuw te motiveren om vrijwillig mee te werken. Intentie hiervan is het herstellen van de veiligheid en de opvoedsituatie en ouders weer in staat te stellen de regie uit te voeren en hiermee het aantal kinderbeschermingsmaatregelen en uithuisplaatsingen te verminderen en/of de duur hiervan te verkorten.

 

Plaats in de organisatie:

De Leerhuis met expertise complexe veiligheidscasuïstiek ontvangt hiërarchisch leiding van de manager SPR!NG.

 

Functionele contacten:

Interne contacten: leidinggevenden, jeugdprofessionals, gedragskundige, overige medewerkers. Externe contacten: cliënten, ouders en overige netwerkrelaties van de cliënt, gemeenteambtenaren / klanten, overige samenwerkingspartners.

 

Taakgebieden

De Leerhuis met expertise complexe veiligheidscasuïstiek heeft taken op de volgende gebieden:

 • Contact met en op vindplaatsen
 • Vraagverheldering
 • Lichte opvoedingsondersteuning
 • Bepalen van de benodigde ondersteuning
 • Uitvoeren of regelen van ondersteuning
 • Regievoering
 • Toeleiding
 • Informatie en advies
 • Opheffen van een onveilige situatieVraagverheldering, bepalen benodigde ondersteuning en opheffen van een onveilige situatie, vormen samen het resultaatgebied Passende Zorg.Contact met en op vindplaatsen en informatie en advies wordt resultaatgebied Netwerken. Daarnaast is er nog het resultaatgebied Professionalisering.
 • Toeleiding, uitvoeren en regelen van ondersteuning en regievoering zijn het resultaatgebied Eigen Kracht.
 • De taakgebieden zijn samengevoegd in de volgende resultaatgebieden:

Resultaatgebieden

Passende zorg

 • Verzamelt actief benodigde informatie samen met het gezin/ systeem en andere in- en externe betrokkenen en voert gesprekken met hen.
 • Vormt zich een oordeel over de vraagstelling in relatie tot de verkregen informatie en zorgt voor een adequate vertaling naar het gezinsplan.
 • Begeleidt het gezin/systeem bij het opstellen van het gezinsplan.
 • Begeleidt het gezin/ systeem bij het vertalen van het gezinsplan in concrete acties ter versterking van het gezin/ systeem.
 • Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind/ de jongere in gevaar brengen en onderneemt, in relatie tot en afstemming met het gezin/systeem, op basis hiervan passende actie.
 • Besluit zo nodig tot het inzetten van niet vrij toegankelijke zorg.
 • Het analyseren van ernstige bedreigingen die mogelijk zorgen voor verstoring van de ontwikkeling van het kind en de veiligheid van het kind.
 • Stelt samen met het gezin een veiligheidsplan op en toetst of dit plan wordt uitgevoerd.
 • Schakelt snel tussen positioneren en engageren en neemt indien nodig een instruerende rol aan.
 • Bepaalt het doel en neemt soms tijdelijk de regie van ouders over (indien ouders hiermee akkoord zijn).
 • Heeft de regie in een laatste kans-traject en ziet toe dat gemaakte afspraken nageleefd worden in het kader van de veiligheid.
 • Beoordeelt de noodzaak tot het aanvragen van beschermende maatregelen, eventueel in overleg met externe deskundigen/gedragswetenschapper.
 • Stelt indien nodig n.a.v. de bevindingen een Verzoek tot Onderzoek op voor de Raad voor de Kinderbescherming.

Eigen kracht

 • Ondersteunt het gezin/ systeem bij de uitvoering van het gezinsplan.
 • Geeft zelf invulling aan de lichte opvoedingsondersteuning.
 • Creëert een netwerk rondom het gezin/ systeem zodat eigen kracht optimaal kan ontstaan.
 • Bewaakt samen met het gezin/systeem de voortgang en de gewenste resultaten en ondersteunt de bijstelling van het gezinsplan waar nodig.
 • Ondersteunt de evaluatie van de ingezette hulp.
 • Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind/ de jongere in gevaar brengen en onderneemt, in relatie tot en afstemming met het gezin/systeem, op basis hiervan passende actie.

Netwerken

 • Bouwt voor de uitvoering van het werk een relevant intern en extern netwerk op en onderhoudt dit en weet dit zo breed mogelijk in te zetten.
 • Verzorgt voorlichting voor stakeholders op het eigen expertisegebied.
 • Werkt samen in het lokale veld om de inzet van zorg in zowel het vrij toegankelijke als niet vrij toegankelijke veld mogelijk te maken.
 • Adviseert en ondersteunt collega-jeugdprofessionals bij complexe veiligheidscasuïstiek gedurende een bepaalde tijd.
 • Werkt productief samen met veiligheidspartners, zoals: veiligheidshuis, Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen en Raad voor de Kinderbescherming.

Professionalisering

 • Houdt de eigen expertise op peil door het volgen van ontwikkelingen op het expertisegebied.
 • Levert een bijdrage aan de vak- en beroepsontwikkeling binnen SPRING en daarbuiten.
 • Levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van het stelsel Zorg voor Jeugd in WBW.

Functie-eisen

 • HBO diploma, passend bij het werkveld. Te denken valt aan SPH, MWD, HBOJ en HBOV.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met jeugdigen waarbij complexe veiligheidsvraagstukken speelde.
 • Kennis van de ontwikkeling van jeugdigen in de verschillende fasen.
 • Kennis van het veiligheidsdomein
 • Kennis en affiniteit met jeugd GGZ, LVB, Jeugd en Opvoeden, Passend Onderwijs
 • Een actief netwerk in de regio WBW.
 • Outreachend en Systeemgericht kunnen werken.
 • Ervaring in het herkennen en omgaan met veiligheidsvraagstukken.
 • Kennis van het niet vrij toegankelijk veld.
 • Kennis van en ervaring met triage.
 • In staat te schakelen tussen vraagstukken, contexten en mensen.
 • Kennis van juridische aspecten.
 • Kennis van effectieve interventies om onveiligheid op te heffen.
 • Het zich kunnen positioneren t.o.v. en engageren met het cliëntsysteem.
 • In staat jezelf te positioneren in de vrijwillige maar niet vrijblijvende hulpverlening.
elm-single-1
elm-single-2
elm-single-3
elm-single-5
elm-single-6
elm-single-7
elm-single-8
elm-single-9
Search Close Toon zoeken Menu Close Toon menu
Naar de top Search Close Toon zoeken